Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave novog dostavnog vozila - evidencijski broj nabave JN-1-2021 - Komun d.o.o. za komunalne djelatnosti
Disable Preloader

Novosti

Poštovani,
Naručitelj KOMUN d.o.o. je za potrebe Naručitelja, a na temelju suglasnosti Nadzornog odbora sa sjednice održane 30.03.2021. pokrenuo postupak jednostavne nabave – novo dostavno vozilo, ev.br. JN-1-21, te Vam stoga, temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave od 30.04.2020. upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.


S poštovanjem,


Direktor:


Ranka Herljević, v.r.


Natrag
scroll to top