Disable Preloader

Pravo na pristup informacijamaPravo na pristup informacijama

Što obuhvaća pravo na pristup informacijama?

Temeljem članka 3. zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine", broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacija i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama.

Obveznici pružanja informacija su tijela javne vlasti iz čl.5 točke 2. Zakona, a obuhvaćaju državnu upravu i državna tijela, lokalnu samoupravu, javne ustanove i druga tijela s javnim ovlastima, pravne osobe čiji je osnivač država ili jedinica lokalne samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, trgovačka društva u većinskom vlasništvu države ili lokalnih jedinica kao i pravne osobe koje se temeljem posebnog zakona pretežito ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna odnosno iz javnih sredstava.

Kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje društva KOMUN d.o.o. na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj : +385 (0)91 619 8830
2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: komun@komun.hr sa popunjenim obrascem:
-Zahtjev za pristup informacijama
-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
3. poštom na adresu: KOMUN d.o.o., Nova cesta 19, 51515 Šilo, sa popunjenim obrascem:
-Zahtjev za pristup informacijama
-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. osobno na adresu: KOMUN d.o.o., Nova cesta 19, 51515 Šilo,
pon-pet (7:00-15:00)

Službenik za informiranje:

Tomislav Bronić
KOMUN d.o.o., Nova cesta 19, 51515 Šilo
tel.:+385(0)51 852 396
mob.:+385(0)91 619 8830
e-mail:komun@komun.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje:
pon-pet (7:00-15:00)

Naknade za pristup informacijama

KOMUN d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

MEDIJ:
1. preslik jedne stranice veličine A4 = 0,03 eur (0,25 kuna)
2. preslik jedne stranice veličine A3 = 0,06 eur (0,50 kuna)
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 = 0,13 eur (1,00 kuna)
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 = 0,21 eur (1,60 kuna)
5. elektronički zapis na jednom CD-u = 0,53 eur (4,00 kuna)
6. elektronički zapis na jednom DVD-u = 0,80 eur (6,00 kuna)
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici (ovisno o količini memorije) 27,85 eur (210,00 kuna) za 64 GB, 15,91 eur (120,00 kuna) za 16 GB, 6,63 eur (50,00 kuna) za 8 GB, 3,98 eur (30,00 kuna) za 4 GB
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eur (0,80 kuna)
9. pretvaranje zapisa s video vrpce, audio kazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eur (1,00 kuna)
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračunava prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. KOMUN d.o.o., Nova cesta 19, 51515 Šilo izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Postupak podnošenja zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev se podnosi tijelu javne vlasti, koje je dužno odlučiti o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Korisnik prava na informaciju može podnijeti zahtjev pisanim i usmenim putem.
Pisani zahtjev sadrži:
- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
- ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Zakonski i podzakonski propisi

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
• Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
• Zakon o grobljima (NN broj 19/98, 50/12 i 89/17)
• Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN broj 116/18 i 50/20)
• Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
• Pravilnik o grobljima (NN broj 99/02)
• Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN broj 36/15 i 98/19)
• Zakon o trgovini (NN broj 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20)
• Zakon o obveznim odnosima (NN broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18,126/21, 114/22, 156/22)
• Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22)
• Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16, 114/22)
• Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18 i 41/20)
• Zakon o radu (NN broj 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22)
• Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18)
• Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10, 114/22)
• Zakon o računovodstvu (NN broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20, 114/22)
• Opći porezni zakon (NN broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)
• Zakon o porezu na dobit (NN broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20)
• Zakon o porezu na dohodak (NN broj 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20, 151/22)
• Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 7/09,75/21)
• Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119 )
• Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),


2024.

ikonadivider

2023.

ikonadividerikonadividerikonadivider

2022.

ikonadivider

2021.

ikonadivider

2020.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
scroll to top